Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Over

Skin & Laser Support en is gevestigd in Utrecht, waarvan Marit van Boldrik eigenaar is. 

Het adres van mijn website is: www.skinlasersupport.nl. Met Skin & Laser Support ontwikkel en verzorg ik workshops en trainingen op maat, biedt ondersteuning op het vlak van werving en selectie, het inwerken van nieuw personeel en bied ik advies en begeleiding bij het starten of het professionaliseren van een praktijk of kliniek.

Middels Skin & Laser Support:

 • Neem ik samen met mijn collega recruiter jou het zoekproces naar passende medewerkers uit handen;
 • Bied ik jou als werk-/opdrachtgever ondersteuning en advies tijdens de sollicitatie- en inwerkperiode;
 • Geef ik jou als kliniekeigenaar advies bij praktijk-/kliniek gerelateerde vraagstukken.
 • Bied ik jou als huidtherapeut of (cosmetisch) arts trainingen op maat op het vlak van laser, energy based devices en combinatietechnieken;
 • Ben ik inzetbaar als onafhankelijke trainer of spreker om trainingen en workshops te geven;
 • Bied ik jou als huidtherapeut en/of werkzoekende ondersteuning in jouw carrière;
 • Breng ik jou als werkzoekende op de hoogte van actuele vacatures en match ik jou aan de juiste organisatie;

Jij kunt Skin & Laser Support op de volgende manieren bereiken:

 • E-mail: info@skinlasersupport.nl
 • Telefonisch: +31 (0)621872833
 • Via mijn social media kanalen
 • Via het contactformulier op mijn website

KvK-nummer: 69977186

Skin & Laser Support is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Huidtherapeuten en de Dutch Aesthetic Laser Association.

Artikel 2 Definities 

In deze algemene voorwaarden komen een aantal begrippen vaker voor. Hieronder leg ik deze begrippen graag in het kort uit.

Met de begrippen ik, mij en mijn, bedoel ik Skin & Laser Support, zoals omschreven in artikel 1 van deze voorwaarden. Ik ben de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Met je, jij en jou(w), bedoel ik de wederpartij, de rechtspersoon of de natuurlijk persoon handelend in beroep of bedrijf, aan wie Skin & Laser Support een aanbod uitbrengt en/of met wie Skin & Laser Support een  overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten.

De gebruiker (ik) en de wederpartij (jij) samen, noemen we partijen.

Schriftelijk betekent voor mij op papier of per e-mail/contactformulier.

Verwijs ik naar de website, dan bedoel ik de website van Skin & Laser Support (www.skinlasersupport.nl).

Met aanbod bedoel ik alle aanbiedingen en/of offertes in de meest brede zin van het woord. 

Spreek ik over een werk, dan bedoel ik daarmee een werk in de zin van de Auteurswet (art.10 lid 1 AW).

Partners  zijn de organisaties c.q. leveranciers/distributeurs die producten leveren binnen de medische- en/of cosmetische branche.

Artikel 3 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het volledige aanbod, op alle overeenkomsten die ik met jou sluit als ook op mijn facturen. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, zal ik deze voorwaarden aan jou ter hand stellen.

Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen. Als partijen dat overeenkomen, dan geldt de afwijking alleen voor de overeenkomst, waarvoor die afwijking is overeengekomen. Jij kunt je niet beroepen op die afwijking bij andere (toekomstige) overeenkomsten met mij.

Mijn algemene voorwaarden zijn ook van toepassing als er voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van (de diensten van) derden. 

Skin & Laser Support is bevoegd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. 

Jouw (algemene) voorwaarden zijn in ieder geval niet van toepassing op overeenkomsten die jij met mij sluit.

Artikel 4 Mijn aanbod

Op mijn site vind je mijn diensten die betrekking hebben op trainingen, workshops, recruitment en organisatieadvies zodat jij weet waar je voor kiest en waarvoor jij betaalt.

Academy – workshops en trainingen op het gebied van laser, energy based devices en combinatietechnieken.

Clinic Support – ondersteuning en begeleiding bij praktijk-/kliniek gerelateerde vraagstukken.

Skin Matching – informatie, advies en passende vacatures voor werkzoekenden en ondersteuning op het vlak van werving en selectie voor praktijken en klinieken. 

Brand Support – inzetbaar als onafhankelijk expert voor lezingen en demonstraties voor de industrie.

Is er sprake van een kennelijke fout of een kennelijke vergissing in mijn aanbod op mijn site of offerte, dan zal ik dit herstellen ben ik hier niet aan gebonden.


Artikel 5 Overeenkomst, bevestiging en duur

Een overeenkomst komt tot stand:

 • Op het moment dat jij mijn offerte en mijn algemene voorwaarden hebt geaccepteerd en schriftelijk bevestigd, je daarbij hebt voldaan aan de (eventuele) gestelde voorwaarden.

In beginsel eindigt de overeenkomst:

 • Van rechtswege, nadat door partijen de (wederzijdse) verplichtingen uit de overeenkomst zijn nagekomen of;
 • Door opzegging.

Artikel 6 Wijzigen van de overeenkomst en meerwerk 

Iedere wijziging aan een overeenkomst wordt behandeld als een aanvulling op de bestaande overeenkomst. Ik heb het recht de wijziging te weigeren.

Meerwerk kan ontstaan:

 • Door bepaalde omstandigheden of feiten, die niet bekend waren op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst;
 • Omdat partijen een aanvulling overeen zijn gekomen op de bestaande overeenkomst;
 • Jij extra of aanvullende diensten wenst af te nemen.

Meerwerk wordt op basis van het geldende uurtarief in rekening gebracht, tenzij ik hierover met jou andere afspraken maak.

Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst en garantie 

Ik voer de overeenkomst uit volgens de eisen van goed vakmanschap, waarbij ik de vrijheid behoud om hier naar eigen technisch- en creatief inzicht, invulling aan te geven. 

Ik heb daarbij een inspannings- en een leveringsplicht. Ik kan alleen nooit garanderen, dat mijn diensten tot bepaalde resultaten zullen leiden. Het behalen van een bepaald resultaat is afhankelijk van diverse factoren, waaronder ook jouw eigen inzet. Jij hebt dan ook geen recht op (schade)vergoeding indien mijn diensten niet aan jouw (resultaat)verwachtingen voldoen.

In het geval van Skin Matching neemt Skin & Laser Support het gehele zoekproces uithanden en dienen eventuele sollicitaties die direct bij de praktijk/kliniek gemaild te worden naar Skin & Laser Support. Een al bestaande vacature op de eigen website/job websites vraag ik te vervangen door de nieuwe vacature of aan te vullen met de gegevens van Skin & Laser Support. Met de duidelijke boodschap dat de sollicitatieprocedure via Skin & Laser Support verloopt.

Mocht binnen drie maanden blijken dat de nieuwe medewerker geen match is, dan ga ik kosteloos op zoek naar een nieuwe kandidaat. Dit geldt niet voor tijdelijke functies van maximaal 6 maanden. 

Artikel 8 Betalingsvoorwaarden

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle prijzen:

 • Exclusief btw;
 • Exclusief eventuele reiskosten á 0,28 cent per km.

Ik heb het recht mijn prijzen jaarlijks aan te passen.

Mijn facturen ontvang jij digitaal, ik hanteer een betaaltermijn van 14 dagen. Bij overschrijding van de betalingstermijn, wordt er na twee herinneringen in een periode van 60 dagen, een wettelijke (handels)rente berekend over het nog te betalen bedrag.

Artikel 9 Intellectueel eigendomsrecht
Alle rechten van intellectuele eigendom en de verschafte en samengestelde leermiddelen komen uitsluitend toe aan Skin & Laser Support. Het is niet toegestaan om cursusmateriaal te verveelvoudigen en/of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van mij. 

Ik heb de vrijheid om de resultaten van werken te gebruiken voor onder andere promotionele doeleinden, verwerving van potentiële opdrachten en publiciteit in de meest brede zin van het woord, tenzij partijen hier schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeenkomen. 

Artikel 10 Opschorten, beëindigen en opzegging van de overeenkomst

Ik heb het recht de overeenkomst op te schorten of met directe ingang te beëindigen als:

 • Jij niet, niet volledig of niet tijdig de afspraken uit de overeenkomst nakomt;
 • Door vertraging aan jouw zijde niet langer van mij kan worden verwacht, dat ik de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities nakom;
 • Als er zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is.

Kan ik de opschorting of de beëindiging jou toerekenen, dan heb ik het recht, de eventuele kosten die ik daardoor lijd, op jou te verhalen.

In geval van liquidatie, een (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging aan jouw zijde of als jij bent aangewezen op schuldsanering, oftewel kun jij niet meer vrijelijk over jouw vermogen beschikken, dan staat het je vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen. Ik ben jou in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd. Eventuele vorderingen die ik op jou heb, worden in genoemde situaties onmiddellijk opeisbaar.

Het opzeggen van een overeenkomst gebeurt door een email naar info@skinlasersupport.nl.

Artikel 11 Aansprakelijkheid 

Ik ben uitsluitend aansprakelijk, indien en voor zover in deze algemene voorwaarden wordt vermeld. 

Ik ben enkel aansprakelijk wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, als jij mij onverwijld, deugdelijk en schriftelijk in gebreke stelt, mij daarbij een redelijke termijn gunt om de toerekenbare tekortkoming te herstellen én ik na het verstrijken van die redelijke termijn nog steeds toerekenbaar tekortkom.

Ik ben niet aansprakelijk voor:

 • Jouw fouten en/of tekortkomingen in de informatie die jij mij hebt voorgeschreven of verstrekt;
 • Misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst, indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in jouw handelen en/of nalaten;
 • Schade, ontstaan door derden en/of externe factoren;
 • Bepaalde (tegenvallende) resultaten en/of verwachtingen van jou (inspanningsverplichting);
 • Fouten en/of tekortkomingen van, door of namens mij ingeschakelde derden bij de uitvoering van de overeenkomst;

Ik ben enkel aansprakelijk voor aan mij toe te rekenen directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder, maar niet limitatief beperkt tot gevolgschade is uitgesloten.

Iedere vorm van aansprakelijkheid vervalt, 6 maanden na de schadeveroorzakende gebeurtenis.

Ik kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade waarvoor jij zelf verzekerd bent.

Artikel 13 Geheimhouding

Wanneer ik tijdens de uitvoering van de overeenkomst kennisneem van bepaalde informatie van de andere partij waarvan ik weet dat het een vertrouwelijk karakter heeft, zal ik deze informatie op geen enkele manier bekend maken aan derden. 

De verplichting tot geheimhouding blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst voor zolang als de partij die de informatie heeft gegeven, aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

De verplichting tot geheimhouding geldt ook voor collega’s en eventueel ingeschakelde derden van elke partij.

Ik mag het resultaat van de overeenkomst gebruiken voor promotiedoeleinden. Hierbij zal geen vertrouwelijke informatie worden gedeeld.

Artikel 14 Klachten 

Mocht jij een klacht hebben, dan vind ik dat natuurlijk jammer. Ik heb een klachtenprocedure voor zulke gevallen zoals hieronder beschreven. 

Het is jouw verantwoordelijkheid om een klacht binnen bekwame tijd, nadat jij een gebrek in de overeenkomst hebt geconstateerd, schriftelijk aan mij te melden. Jouw klacht dien jij volledig en duidelijk te omschrijven.

Binnen 14 dagen nadat ik jouw klacht heb ontvangen, ontvang jij van mij de terugkoppeling.

Indien ik van mening ben dat de klacht gegrond is, ben ik uitsluitend verplicht het gebrek te herstellen. Mocht dit niet of niet meer mogelijk zijn zullen partijen in overleg gaan om tot een passende oplossing te komen. Jij hebt in ieder geval geen recht op enige vorm van schadevergoeding. 

Het indienen van een klacht ontslaat jouw niet van jouw (betalings)verplichting(en).

Artikel 15 Privacy beleid 

Ik vind jouw privacy heel belangrijk en ga dan ook zorgvuldig om met jouw gegevens. Hoe ik dat doe, kun jij lezen in mijn privacyverklaring op mijn website.

Artikel 16 Geschillen 

Op overeenkomsten tussen jou en mij, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil zullen partijen zich tot het uiterste inzetten om onderling tot een oplossing te komen. Lukt dit niet, dan wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement waar Skin & Laser Support gevestigd is, tenzij de wet anders bepaalt.